Disclaimer Teaktuinhout.nl

Hoewel bij het gereedmaken van deze webshop de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie in deze webshop geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Teaktuinhout.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie in deze webshop of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webshop.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Teaktuinhout.nl of haar toeleveranciers.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze webshop worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Teaktuinhout.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Teaktuinhout.nl
Ludingaweg 33a
NL-8862 BL Harlingen
E: info@teaktuinhout.nl
T: +31 (0)517 418306
I: www.teaktuinhout.nl

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Teaktuinhout.nl geen controle heeft. Teaktuinhout.nl draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.